Quán tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Hình ảnh đẹp nhấtCác bạn nhớ đăng ký, like và share để nhận những video mới nhất nha

Facebook:

Nhóm:

Trang web:

Quán tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Hình ảnh đẹp nhất
trang facebook về phật giáo

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nguyện cho mọi người được an vui và hạnh phúc, sớm trọn thành phật đạo.
Con nguyện con và tất cả các chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con chóng biết tất cả pháp
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt trí tuệ nhãn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm độ các chúng sanh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vượt ra biển khổ
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên thuyền bát nhã
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm lên núi niết bàn
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm vào nhà vô vi
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đồng thân phát tánh
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm đắt giới định đạo
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm nguyện con sớm được thiện phương tiện

Nếu con hướng núi đao núi đao tự gãy nát
Nếu con hướng địa ngục địa ngục tự tiêu tan
Nếu con hướng dầu sôi dầu sôi tự khô cạn
Nếu con hướng ngã quỷ ngã quỷ tự no đủ
Nếu con hướng tula ác tâm tự điều phục
Nếu con hướng súc sanh chúng đắt đại trí tuệ

Con xin hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ đều có thể được vãng sanh về tây phương cực lạc
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho con để con có thể niệm phật được thành tựu
Con cầu nguyện xin Phật A Di Đà gia trì cho cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, người thân, quyến thuộc, và tất cả chúng sanh sớm thức tỉnh để niệm phật và quy y tam bảo.

Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cực lạc quốc.

Nhóm facebook : Phật Pháp cho tất cả mọi người
Chúc mọi người luôn an lạc, hạnh phúc, và có nhiều sức khỏe

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
Hết thảy con nay nguyện sám hối

Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
Nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát
Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát
Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát
Nam mô đại hùng đại lực đại thế chí bồ tát
Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát
Nam mô linh sơn hội thượng phật bồ tát
Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát.

Con xin hồi hướng công đức cho thế giới luôn được hòa bình, các nước đói nghèo sẽ được đầy đủ thức ăn và y phục, và tất cả chúng sanh và mọi người dù không theo tôn giáo phật sớm tìm ra được đường giải thoát và sớm gặp được chánh pháp đồng vãng sanh về quốc độ của đức phật A Di Đà.

Nguồn: https://inkstitch.net

Xem thêm bài viết khác: https://inkstitch.net/bat-dong-san

Views:
40
Article Tags:
Article Categories:
Bất Động Sản

All Comments

 • 2020/04/13

  Thùy Linh Hồ Thị May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nhà mình có thờ Phật Bà Quan Âm

  Lắng Nghe May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Cảm ơn bạn

  Ri Ri May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát con cầu xin có nhiều thuận duyên ạ.

  Trồng Cây Mỹ Thuật May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát

  Trinh Trinh May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • nam mô quan thế âm bồ tát

  Đánh Trống Pháp May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • a di đà phật

  Ngân Đào May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát

  Khả Nhi May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Adidaphat

  Oanh Hoang May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  Cây Bồ Đề May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Cây Bồ Đề May 20, 2020 5:43 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát

  Cây Bồ Đề May 20, 2020 5:43 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *