PlanningCLUB – Lap ke hoach kinh doanh 2020Lập kế hoạch kinh doanh 2020, phân tích SWOT, phân tích ngành, xây dựng kế hoạch marketing, xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự, công thức xây dựng doanh nghiệp thành công, huấn luyện kỹ năng lãnh đạo đội ngũ.

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
45
Article Tags:
Article Categories:
Kinh Doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *