Hướng dẫn làm mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay

Giấy tờ chuyển nhượng đất đai

Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản thỏa thuận về việc chuyển giao quyền sở hữu đất từ người chuyển giao sang người được chuyển nhượng.

Một mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ, theo đúng quy định của pháp luật cần đảm bảo đầy đủ những nội dung dưới đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên mẫu đơn
 • Thông tin về bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Thông tin về bên được chuyển nhượng
 • Thông tin chi tiết về tài sản chuyển nhượng – đất
 • Cam kết hai bên 
 • Hai bên ký đơn 
 • Dấu công chứng của công chứng viên – phần quan trọng nhất, giúp mẫu giấy chuyển nhượng có giá trị và được bảo vệ quyền lợi nếu có tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Cùng tham khảo mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                          

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I.Phần ghi của các bên chuyển nhượng

1.Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Ông (Bà): ………………………………………… sinh năm ……………………….

– Chứng minh nhân dân số…….do………. cấp ngày: …….tháng…năm 20…..

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

2.Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Ông (Bà): ……………………………………………… sinh năm ………………

– Chứng minh nhân dân số: ……do….. cấp ngày: ……..tháng…..năm 20 …

– Hộ chiếu số:…………………do……………cấp ngày:…..tháng……năm 20….

– Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Thửa đất chuyển nhượng:

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………………………………. m2

– Loại đất: …………………………………………. Hạng đất (nếu có)…………..

– Thửa số: ………………………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………………………………

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………. do………….

………………………………………………………………………………………………..

 – Cấp ngày …………………………. tháng ………………………….. năm

Tài sản gắn liền với đất (nếu có) ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

3.Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ………………………..,

(bằng chữ) ……………………………………………………………………………

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) …………………………………………………………………………………………….. ,

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số) ………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số) ………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Thời điểm thanh toán …………………………………………………………….

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………….

3.Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ………………………..,

(bằng chữ) ……………………………………………………………………………

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) …………………………………………………………………………………………….. ,

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số) ………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số) ………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………

– Thời điểm thanh toán …………………………………………………………….

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………….

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng này lập tại ……… ngày …… tháng…… năm ……. thành …….. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Đại diện Bên Đại diện Bên nhận chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

     (Ghi rõ họ tên, chữ ký)                     (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………)

tại …………………………………………………………………………………………….(12),

tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……….,

tỉnh/thành phố ……………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ………. và bên B là ……………….………….; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo

Xem thêm các thông tin cập nhật mới nhất về dự án Saigon avenue tại đây: https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/sai-gon-avenue-quan-thu-duc-ho-chi-minh

 Nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân chủ thể khác sử dụng đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mới có thể ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải đảm bảo nội dung thỏa thuận của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất tuân thủ các quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.
 • Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích theo như thỏa thuận, đúng thời hạn ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương trong thời điểm chuyển quyền sử dụng đất

Một số lưu ý khi ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Kiểm tra các thông tin để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng về thửa đất chuyển nhượng cũng như thông tin của người chuyển nhượng. Hãy đảm bảo người chuyển nhượng khai báo đúng thông tin và họ có quyền để ký chuyển nhượng cho bạn, thửa đất đã hoàn thành những thủ tục pháp lý và nghĩa vụ về thuế với nhà nước để tránh xảy ra những mâu thuẫn kiện tụng trong quá trình chuyển nhượng đất. 

Ký giấy chuyển nhượng quyền sở hữu – sử dụng đất thường sẽ đi kèm với việc cọc trước khi hoàn thành quá trình chuyển nhượng. Để đảm bảo quyền lợi của hai bên, bạn cần có giấy tờ rõ ràng về tiền cọc, công chứng hợp đồng tiền cọc để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng.

Cách thức thanh toán nên hạn chế thanh toán bằng tiền mặt để đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro, tổn thất. Tốt nhất bạn nên sử dụng phương pháp chuyển khoản. Lưu ý không được sử dụng tiền ngoại tệ để giao dịch.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng đất là vấn đề cần có tính pháp lý đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Bởi vậy với mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn cần nộp một bộ hồ sơ công chứng với cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu
 • Dự thảo về hợp đồng (nếu có)
 • Bản sao những giấy tờ tùy thân
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu, phía công chứng viên sẽ có trách nhiệm kiểm tra các thông tin và nội dung công chứng để đảm bảo phù hợp pháp luật và đảm bảo tính pháp lý của giấy tờ. Tuy quá trình này có thể mất thời gian của hai bên nhưng nó là bước quan trọng không thể bỏ qua trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tùy theo những trường hợp cụ thể, bạn sẽ cần phải có các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn làm mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường liên quan đến một số lượng tiền bạc khá lớn bởi vậy bạn cần cẩn trọng trong việc xác nhận thông tin cũng như thanh toán hợp đồng. Xem thêm các thông tin về luật dất đai, bất động sản tổng hợp chi tiết tại Meeyland: https://meeyland.com nhé!

Views:
3756
Article Categories:
Bất Động Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *