Hàm sắp xếp trong Excel BS_SORTARRAY với Add-in A-ToolsHàm sắp xếp BS_SortArray cho phép bạn sắp xếp mảng giá trị (vùng) ở một sheet khác mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn. Đây là một trong những hàm mở rộng hay của Add-in A-Tools

Nguồn:https://inkstitch.net/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *